Hoà Thượng THÍCH HIỂN ĐỨC, viện chủ Tổ Đình AN PHÚ, cùng chư tăng và Phật tử tâm thành khánh lễ đản sinh đức A DI ĐÀ THẾ TÔN