Nghi Thức Phóng Sinh

1/01/2020

Nam mô mười phương Tam bảo tác đại chứng minh.O

                       NGUYỆN HƯƠNG

Chúng con….

Đốt nén tâm hương nguyện chí thành,

Nhất tâm cung kính Phật Bồ-tát,

Nguyện cầu Tam bảo thường gia hộ,

Hạnh phúc bình an khắp muôn loài.

Nam-mô Bồ-tát hương cúng dường.(3 lần)OOO                               

Hôm nay có thiện nam tín nữ pháp danh là….phát tâm mua chuộc mạng sống các loài vật như cá, chim, đây để phóng sinh. Cúi mong Tam bảo thường ở mười phương từ bi quang giáng đàn tràng này để gia hộ cứu giúp cho các chúng sinh đây thoát khỏi cảnh chết chóc, do con người và các loài vật, ăn nuốt lẫn nhau.

Ngưỡng nguyện mười phương Tam bảo từ bi quang giáng đàn tràng này chứng minh gia hộ.OOO (3 lần)

                       TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn

Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp

Nay con nghe thấy xin trì tụng

Nguyện hiểu chân kinh nghĩa nhiệm mầu.

Nam mô khai pháp tạng Bồ-tát. (3 lần)O

                       TÁN PHẬT

Đại từ đại bi thương chúng sinh.

Đại hỷ đại xả cứu muôn loài.

Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.

Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.OOO

                       ĐẢNH LỄ TAM BẢO

Nhất tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời thường trú trong mười phương.  (Lạy một lạy) O

Nhất tâm đảnh lễ: Tất cả Chánh pháp ba đời thường trú trong mười phương.  (Lạy một lạy) O

Nhất tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc hiền Thánh ba đời thường trú trong mười phương. (Lạy một lạy) OOO

                       CHÚNG SINH CHIM (CÁ)… SÁM HỐI.

Chúng sinh chim (cá)..… lỡ tạo bao ác nghiệp

Đều do vô thỉ tham sân si

Từ thân miệng ý phát sinh ra.

Hôm nay thảy đều xin sám hối.

Nam-mô Bồ-tát cầu sám hối. (3 lần)

                       Văn phóng sinh

Này hỡi các loài cầm thú,

Lắng tai nghe rõ những điều dạy răn.

Dù là bơi trước lặn sau,

Bay cao hay thấp cũng chung một nồi.

Các ngươi thường gặp họa sát sinh,

Khó giữ an toàn mạng sống này,

Hôm nay nhờ gặp thiện nhân,

Cứu ngươi thoát khỏi, chết trong ngậm ngùi.

Vậy ngươi hãy hồi đầu qui Phật,

Và dốc lòng qui Pháp, qui Tăng.

Qui rồi tội chướng sạch dần,

Nhờ tu phước đức tâm bừng sáng trong.

Xin đại chúng ra tay cứu khổ,

Phát tâm cầu Phật độ chúng sinh,

Cùng nhau dốc một lòng thành,

Cầu cho ra khỏi si mê đọa đày.

                       CHÚNG SINH CHIM, (CÁ)… QUY Y

-Chúng sinh Chim, (cá)… quy y Phật

-Chúng sinh Chim, (cá)… quy y Pháp

-Chúng sinh Chim, (cá)… quy y Tăng

-Chúng sinh Chim, (cá)… quy y Phật, bậc phước trí vẹn toàn.

-Chúng sinh Chim, (cá)…quy y Pháp, đạo giải thoát si mê.

-Chúng sinh Chim, (cá)… quy y Tăng, bậc tu hành chân chính.

Nam-mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.OOO

-Chúng sinh Chim, (cá)…tự quy y Phật: Nguyện cho chúng sinh. Hiểu thấu đại đạo. Phát tâm vô thượng.

-Chúng sinh Chim, (cá)…tự qui y Pháp: Nguyện cho chúng sinh. Thâm nhập kinh điển. Trí tuệ như biển.

-Chúng sinh Chim, (cá)…tự qui y Tăng: Nguyện cho chúng sinh. Quản lý đại chúng. Tất cả không ngại.

                       NGUYỆN CẦU AN LÀNH

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

Đêm ngày sáu thời, đều an lành,

Nguyện đức Từ Bi, thường gia hộ.

Hết thảy sáu thời, đều an lành.

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

Đêm ngày sáu thời, đều an lành,

Nguyện chư Tam Bảo, thường gia hộ.

Hết thảy sáu thời, đều an lành.

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

Đêm ngày sáu thời, đều an lành,

Nguyện chư hộ pháp, thường ủng hộ,

Hết thảy sáu thời, đều an lành.

Nam-mô Tiêu tai giáng cát tường Bồ-tát. OOO                  

                       CHÍ TÂM HỒI HƯỚNG

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ.

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

Nguyện đem công đức phóng sinh này.

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sinh.

Đều trọn thành Phật đạo.OOO

Theo: Thích Đạt Ma Phổ Giác
Nguồn: daophatngaynay.com

Tin Tức Liên Quan