Nghi Thức Động Thổ

1/01/2020

Thiết lập bàn thờ có tượng hoặc ảnh đức Phật ngay chỗ định xây dựng. Chuẩn bị ly nước trong với cành hoa để trên bàn thờ làm sái tịnh và cuốc, xẻng để động thổ.

NGUYỆN HƯƠNG

Chúng con….

Đốt nén tâm hương nguyện chí thành,

Nhất tâm cung kính Phật Bồ-tát,

Nguyện cầu Tam bảo thường gia hộ,

Hạnh phúc bình an khắp muôn loài.

  Nam-mô Bồ-tát hương cúng dường.(3 lần)OOO                               

Nam-mô mười phương Tam bảo tác đại chứng minh.

Hôm nay là ngày…… toàn thể chư Tăng, ni chúng con, cùng thiện nam tín nữ Phật tử gần xa hội đủ duyên lành, đồng tề tựu về đây…… Đồng thành tâm tác lễ động thổ phục hưng xây dựng lại ngôi Chùa Linh Xứng……

Toàn thể chúng con quỳ trước Phật Đài nhất tâm nguyện cầu hồng ân Tam bảo, chư đại Bồ-tát, chư Tăng các bậc hiền Thánh thường ở khắp mười phương, quang giáng đàn tràng này đồng chứng minh gia hộ trợ duyên cho công trình xây dựng ngôi Chùa Linh Xứng mau sớm được hoàn thành đúng như sở nguyện.

Lại mong chư vị Thần đất đai cùng các chư vị vong linh chiến sĩ trận vong, anh linh các oan hồn uổng tử, các anh hùng nghĩa tử hoan hỷ đồng nhất tâm ủng hộ cho công trình xây dựng này được an toàn thuận lợi sớm thành tựu viên mãn, để quý Phật tử gần xa được nương tựa học hỏi và hành trì.OOO

                         TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn

Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp

Nay con nghe thấy xin trì tụng

Nguyện hiểu chân kinh nghĩa nhiệm mầu.

Nam mô khai pháp tạng Bồ-tát. (3 lần)O

                                   TÁN PHẬT

Đại từ đại bi thương chúng sinh.

Đại hỷ đại xả cứu muôn loài.

Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.

Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.OOO

                                  ĐẢNH LỄ TAM BẢO

Nhất tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời thường trú trong mười phương.  (Lạy một lạy) O

Nhất tâm đảnh lễ: Tất cả Chánh pháp ba đời thường trú trong mười phương.  (Lạy một lạy) O

Nhất tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc hiền Thánh ba đời thường trú trong mười phương. (Lạy một lạy) OOO

( Bắt đầu vô chuông mõ )

Một tiếng chuông ba tiếng mõ.

Một tiếng chuông một tiếng mõ.

Một tiếng chuông một tiếng mõ.

Một tiếng chuông năm tiếng mõ.

                          PHÁT NGUYỆN TRÌ KINH

Lạy đấng thầy ba cõi,

Quy mạng Phật mười phương,

Nay con phát nguyện lớn,

Tụng kinh Phật đản sinh,

Trên đền bốn ơn nặng,

Dưới cứu khổ muôn loài,

Nguyện cho người thấy nghe,

Đều phát tâm Bồ-đề,

Sống an vui giải thoát. O

Nam-mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni. (3 lần) OOO

                KINH TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ

                        CỦA BẬC BỒ-TÁT

Là người đệ tử Phật, ngày đêm nên chí thành, nhớ nghĩ và tư duy, về tám điều giác ngộ, của các bậc Bồ-tát.

ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ NHẤT: Thế gian vốn vô thường, cõi nước rất mong manh, bốn đại lại khổ không, năm ấm là vô ngã, luôn sinh diệt biến đổi, giả dối không có chủ, tâm là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội, nếu quán sát như thế, dần hồi lìa tử sinh.

ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ HAI: Tham muốn nhiều là khổ, bao sinh tử nhọc nhằn, đều từ tham dục khởi, nếu ít muốn biết đủ, thân tâm được an lành.

ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ BA: Tâm nếu không thỏa mãn, chỉ lo việc tham cầu, sẽ tăng thêm tội ác, Bồ-tát hay quán xét, thường muốn ít biết đủ, vui cảnh nghèo giữ đạo, lấy trí tuệ làm đầu.

ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ TƯ: Lười biếng phải sa đọa, nên thường hành tinh tấn, để phá trừ phiền não, nhiếp phục bốn chúng ma, xa lìa chốn tối tăm.

ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ NĂM: Ngu si phải sinh tử, Bồ-tát thường nên nhớ, luôn học rộng nghe nhiều, để tăng trưởng trí tuệ, nhằm thành tựu biện tài, rồi đem niềm vui lớn, giáo hóa cho mọi người.

ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ SÁU: Nghèo khổ hay oán giận, thường gieo nhiều tội lỗi, Bồ-tát luôn san sẻ, bình đẳng với mọi người, không nhớ đến quá khứ, không ghét bỏ một ai.

ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ BẢY: Tham muốn rất tai hại, tuy thân ở thế gian, nhưng không nhiễm dục lạc, thường nhớ nghĩ ba y, bình bát và pháp khí, chí nguyện người tu hành, luôn giữ đạo trong sạch, thực hiện hạnh thanh tịnh, từ bi với muôn loài.

ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ TÁM: Sinh tử luôn thiêu đốt, khổ não vô cùng tận, nên phát tâm Bồ-đề, tu hành cầu giải thoát, độ hết thảy muôn loài, nguyện thay thế chúng sinh, gánh chịu nhiều đau khổ, khiến cho muôn loài vật, đều bình an hạnh phúc.

Tám điều nói trên đây, chư Phật và Bồ-tát, đã tự mình giác ngộ, nhờ tinh tấn hành trì, tu từ bi trí tuệ, nương theo thuyền Bát-nhã, mau đến bờ giải thoát, rồi giáo hóa thế gian, độ tất cả chúng sinh, đem tám điều giác ngộ, chỉ dạy cho mọi người, biết được sinh tử khổ, xa lìa năm dục lạc, tu theo Bát chính đạo. Này bốn chúng đệ tử, tư duy tám điều này, sẽ dễ dàng tỉnh giác, diệt được vô lượng tội, thẳng tiến quả Bồ-đề, mau thành tựu Phật pháp, xa lìa đường sinh tử, thường an nhiên thanh nhàn.

Chủ lễ sái tịnh: Để cốc nước có cành hoa vào lòng bàn tay trái, tay phải bắt ấn, đầu ngón cái và ngón áp út cong lại chạm vào nhau, 3 ngón còn lại ngay thẳng, đọc bài kệ sái tịnh.

Phù thử thủy giả,

Bát công đức thủy tự Thiên Chơn

Tiên tẩy chúng sinh nghiệp cấu trần,

Biến nhập Tỳ Lô Hoa Tạng Giới,

Cá trung vô xứ bất siêu luân.

Thủy bất tẩy thủy, diệu cực Pháp Thân.

Trần bất nhiễm trần, phản tác tự kỷ.

Quyên trừ nội ngoại, đãn địch đàn tràng.

Sái khô mộc nhi tác dương xuân,

Khiết uế ban nhi thành Tịnh Độ.

Sở vị đạo nội, ngoại trung gian vô trược uế

Thánh, phàm, u, hiển tổng thanh lương.

Bồ Tát liễu đầu cam lồ thủy.

Năng linh nhất đích biến thập phương.

Tinh chuyên cấu uế tận quyên trừ.

Linh thử địa xứ tất thanh tịnh.

Nam mô Thanh Lương Địa Bồ-tát.(3 lần)Vừa đọc vừa đứng dậy rẩy nước và đọc bài nguyện an lành 3 lần.

Trong lúc đó các vị đại biểu, đại diện cầm cuốc, xẻng, cuốc xới động thổ 4 góc chỗ xây dựng, đại diện gia đình động thổ hoặc xây ít viên gạch đầu tiên để chính thức khởi công xây dựng.                 

               NGUYỆN CẦU AN LÀNH

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

Đêm ngày sáu thời, đều an lành,

Nguyện đức Từ Bi, thường gia hộ.

Hết thảy sáu thời, đều an lành.

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

Đêm ngày sáu thời, đều an lành,

Nguyện chư Tam Bảo, thường gia hộ.

Hết thảy sáu thời, đều an lành.

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

Đêm ngày sáu thời, đều an lành,

Nguyện chư hộ pháp, thường ủng hộ,

Hết thảy sáu thời, đều an lành.

Nam-mô Tiêu tai giáng cát tường Bồ-tát. OOO

                          SÁM MƯỜI NGUYỆN

Một nguyền kính lễ Như Lai.

Hai nguyền xưng tán công dày Thế Tôn.

Ba nguyền tu phước cúng dường.

Bốn nguyền sám hối tiêu tan nghiệp trần.

Năm nguyền vui vẻ an lành.

Sáu nguyền thỉnh chuyển pháp luân độ người.

Bảy nguyền thỉnh Phật ở đời.

Tám nguyền học Phật sáng ngời tâm linh.

Chín nguyền hằng thuận chúng sinh.

Mười nguyền hồi hướng phước lành khắp nơi.OOO

                       HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

Động thổ công đức khôn tính kể

Thắng phước vô biên đồng hướng về

Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh

Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn.

Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não

Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời

Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ

Đời đời thường hành Bồ-tát đạo.

Nguyện đem công đức tu hành này

Chan rải mười phương khắp tất cả

Hết thảy chúng con cùng các loài

Đồng được lên ngôi vô thượng Giác.OOO

                           PHỤC NGUYỆN

Nam mô thập phương thường trụ Tam bảo tác đại chứng minh.O

Nam mô Phật bổn sư Thích ca Mâu Ni.O

Nam mô Bồ-tát Quán Thế Âm.O

Nam mô Phật hoàng Trần Nhân Tông.O

Cửa thiền thường nghiêm tịnh

Toàn chúng mãi thuận hòa

Phật huệ chiếu sáng ngời

Mưa pháp hằng nhuần gội

Phật tử lòng tin sâu

Ruộng phước càng tăng trưởng

Chúng sinh sống an lạc

Vui hưởng cảnh thái bình

Nơi nơi dứt đao binh

Mỗi mỗi đều thành Phật.

Nam-mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.OOO

                   ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU

Con xin nương tựa Phật

Bậc phước trí vẹn toàn

Cầu tất cả chúng sinh

Giác ngộ, phát tâm lành. (một lạy)O

Con xin nương tựa Pháp

Nguồn tuệ giác Từ bi

Cầu tất cả chúng sinh

Hiểu đạo, tỏ nguồn tâm. (một lạy)O

Con xin nương tựa Tăng

Đoàn thể sống an vui

Cầu tất cả chúng sinh

Hòa hợp, thương mến nhau. (một lạy)OOO

                             HỒI HƯỚNG

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ.

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sinh

Đều trọn thành Phật đạo.OOO         

Tin Tức Liên Quan