MẬT TẠNG Bộ 2 (No.918 ~ No.1029) Bản Unicode 2015

14/12/2019

** Những kinh màu đỏ là những kinh chưa được dịch

0918, Chư Phật Tâm Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Đường Huyền Trang dịch]
0919, Chư Phật Tâm Ấn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Tống Pháp Thiên dịch]
0920, Phật Tâm Kinh, 2 quyển, [Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch] #1 #2
0921, A Súc Như Lai Niệm Tụng Cúng Dường Pháp, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
0922, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Tiêu Tai Trừ Nan Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [Đường Nhất Hạnh soạn]
0923, Dược Sư Như Lai Quán Hành Nghi Quỹ Pháp, 1 quyển, [Đường Kim Cương Trí dịch]
0924a, Dược Sư Như Lai Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
0924b, Dược Sư Như Lai Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
0924c, Dược Sư Nghi Quỹ Nhất Cụ, 1 quyển
0925, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức Kinh Niệm Tụng Nghi Quỹ, 2 quyển, [Nguyên Sa La Ba dịch] #1 #2
0926, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức Kinh Niệm Tụng Nghi Quỹ Cúng Dường Pháp, 1 quyển, [Nguyên Sa La Ba dịch]
0927, Dược Sư Thất Phật Cúng Dường Nghi Quỹ Như Ý Vương Kinh, 1 quyển, [Thanh Công Bố Tra Bố dịch]
0928, Tu Dược Sư Nghi Quỹ Bố Đàn Pháp, 1 quyển, [Thanh A Vượng Trát Thập Bổ dịch]
0929, Tịnh Lưu Ly Tịnh Độ Phiếu, 1 quyển
0930, Vô Lượng Thọ Như Lai Quán Hành Cúng Dường Nghi Quỹ, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
0931, Kim Cương Đảnh Kinh Quán Tự Tại Vương Như Lai Tu Hành Pháp, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
0932, Kim Cương Đảnh Kinh Du Già Quán Tự Tại Vương Như Lai Tu Hành Pháp, 1 quyển, [Đường Kim Cương Trí dịch]
0933, Cửu Phẩm Vãng Sinh A Di Đà Tam Ma Địa Tập Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
0934, Phật Thuyết Vô Lượng Công Đức Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Tống Pháp Hiền dịch]
0935, Cực Lạc Nguyện Văn, 1 quyển, [Thanh Đạt Lạt Ma Hách Bốc Sở Tát Mộc Đan Đạt Nhĩ Cát dịch]
0936, Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh, 1 quyển, [Đường Pháp Thành dịch]
0937, Phật Thuyết Đại Thừa Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Tống Pháp Thiên dịch]
0938, Thích Ca Văn Ni Phật Kim Cương Nhất Thừa Tu Hành Nghi Quỹ Pháp Phẩm, 1 quyển
0939, Phật Thuyết Đại Thừa Quán Tưởng Mạn Noa La Tịnh Chư Ác Thú Kinh, 2 quyển, [Tống Pháp Hiền dịch] #1 #2
0940, Phật Thuyết Đế Thích Nham Bí Mật Thành Tựu Nghi Quỹ, 1 quyển, [Tống Thí Hộ dịch]
0941, Thích Ca Mâu Ni Phật Thành Đạo Tại Bồ Đề Thọ Hàng Ma Tán, 1 quyển
0942, Thích Ca Phật Tán, 1 quyển, [Thanh Đạt Lạt Ma Tát Mục Đan Đạt Nhĩ Cát dịch]
0943, Phật Thuyết Vô Năng Thắng Phiên Vương Như Lai Trang Nghiêm Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Tống Thí Hộ dịch]
0944a, Đại Phật Đảnh Như Lai Phóng Quang Tất Đát Đa Bát Đát La Đà La Ni, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
0944b, Đại Phật Đảnh Đại Đà La Ni, 1 quyển,
0945, Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hành Thủ Lăng Nghiêm Kinh, 10 quyển, [Đường Bàn Lạt Mật Đế dịch] #Phạn chú #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 (bộ Kinh Lăng Nghiêm này chỉ phục hồi phần Phạn chú)
0946, Đại Phật Đảnh Quảng Tụ Đà La Ni Kinh, 4 quyển #1 #2 #3 #4 #5 (quyển 3&4 là một)
0947, Đại Phật Đảnh Như Lai Phóng Quang Tất Đát Đa Bàn Đát La Đại Thần Lực Đô Nhiếp Nhất Thiết Chú Vương Đà La Ni Kinh Đại Uy Đức Tối Thắng Kim Luân Tam Muội Chú Phẩm, 1 quyển,
0948, Kim Luân Vương Phật Đảnh Yếu Lược Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
0949, Kì Đặc Tối Thắng Kim Luân Phật Đảnh Niệm Tụng Nghi Quỹ Pháp Yếu, 1 quyển,
0950, Bồ Đề Trường Sở Thuyết Nhất Tự Đảnh Luân Vương Kinh, 5 quyển, [Đường Bất Không dịch] #1 #2 #3 #4 #5
0951, Nhất Tự Phật Đảnh Luân Vương Kinh, 5 quyển, [Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch] #1 #2 #3 #4 #5
0952, Ngũ Phật Đảnh Tam Muội Đà La Ni Kinh, 4 quyển, [Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch] #1 #2 #3 #4
0953, Nhất Tự Kì Đặc Phật Đảnh Kinh, 3 quyển, [Đường Bất Không dịch] #1 #2 #3
0954a, Nhất Tự Đảnh Luân Vương Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
0954b, Nhất Tự Đảnh Luân Vương Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển
0955, Nhất Tự Đảnh Luân Vương Du Già Quán Hành Nghi Quỹ, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
0956, Đại Đà La Ni Mạt Pháp Trung Nhất Tự Tâm Chú Kinh, 1 quyển, [Đường Bảo Tư Duy dịch]
0957, Kim Cương Đảnh Nhất Tự Đảnh Luân Vương Du Già Nhất Thiết Thời Xử Niệm Tụng Thành Phật Nghi Quỹ, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]

0958, Kim Cương Đảnh Kinh Nhất Tự Đảnh Luân Vương Nghi Quỹ Âm Nghĩa, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]

0959, Đảnh Luân Vương Đại Mạn Đồ La Quán Đảnh Nghi Quỹ, 1 quyển, [Đường Biện Hoằng tập]
0960, Nhất Thiết Như Lai Thuyết Phật Đảnh Luân Vương Nhất Bách Bát Danh Tán, 1 quyển, [Tống Thí Hộ dịch]
0961, Như Ý Bảo Châu Chuyển Luân Bí Mật Hiện Thân Thành Phật Kim Luân Chú Vương Kinh, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
0962, Bảo Tất Địa Thành Phật Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
0963, Phật Thuyết Sí Thịnh Quang Đại Uy Đức Tiêu Tai Cát Tường Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
0964, Phật Thuyết Đại Uy Đức Kim Luân Phật Đảnh Sí Thịnh Quang Như Lai Tiêu Trừ Nhất Thiết Tai Nan Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Thất dịch]
0965, Đại Diệu Kim Cương Đại Cam Lộ Quân Noa Lợi Diễm Man Sí Thịnh Phật Đảnh Kinh, 1 quyển, [Đường Đạt Ma Tê Na dịch]
0966, Đại Thánh Diệu Cát Tường Bồ Tát Thuyết Trừ Tai Giáo Lệnh Pháp Luân, 1 quyển,
0967, Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Đường Phật Đà Ba Lợi dịch]
0968, Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Đường Đỗ Hành Khải dịch]
0969, Phật Đảnh Tối Thắng Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Đường Địa Bà Ha La dịch]
0970, Tối Thắng Phật Đảnh Đà La Ni Tịnh Trừ Nghiệp Chướng Chú Kinh, 1 quyển, [Đường Địa Bà Ha La dịch]
0971, Phật Thuyết Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Đường Nghĩa Tịnh dịch]
0972, Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Niệm Tụng Nghi Quỹ Pháp, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
0973, Tôn Thắng Phật Đảnh Tu Du Già Pháp Quỹ Nghi, 2 quyển, [Đường Thiện Vô Úy dịch] #1 #2
0974a, Tối Thắng Phật Đảnh Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Tống Pháp Thiên dịch]
0974b, Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni, 1 quyển,
0974c, Gia Cú Linh Nghiệm Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kí, 1 quyển, [Đường Vũ Triệt thuật]
0974d, Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Chú Nghĩa, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
0974e, Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Chân Ngôn, 1 quyển,
0974f, Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Biệt Pháp, 1 quyển, [Đường Nhược Na dịch]
0975, Bạch Tản Cái Đại Phật Đảnh Vương Tối Thắng Vô Bỉ Đại Uy Đức Kim Cương Vô Ngại Đại Đạo Trường Đà La Ni Niệm Tụng Pháp Yếu, 1 quyển,
0976, Phật Đảnh Đại Bạch Tản Cái Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Nguyên Sa La Ba dịch]
0977, Phật Thuyết Đại Bạch Tản Cái Tổng Trì Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Nguyên Chân Trí đẳng dịch]
0978, Phật Thuyết Nhất Thiết Như Lai Ô Sắt Nị Sa Tối Thắng Tổng Trì Kinh, 1 quyển, [Tống Pháp Thiên dịch]
0979, Vu Sắt Ni Sa Tỳ Tả Dã Đà La Ni, 1 quyển, [Cao Lệ Chỉ Không dịch]
0980, Đại Thắng Kim Cương Phật Đảnh Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [Đường Kim Cương Trí dịch]
0981, Đại Tỳ Lô Giá Na Phật Nhãn Tu Hành Nghi Quỹ, 1 quyển, [Đường Nhất Hạnh kí]
0982, Phật Mẫu Đại Khổng Tước Minh Vương Kinh, 3 quyển, [Đường Bất Không dịch] #1 #2 #3
0983a, Phật Thuyết Đại Khổng Tước Minh Vương Họa Tượng Đàn Trường Nghi Quỹ, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
0983b, Khổng Tước Kinh Chân Ngôn Đẳng Phạm Bổn, 1 quyển,
0984, Khổng Tước Vương Chú Kinh, 2 quyển, [Lương Tăng Ca Bà La dịch] #1 #2
0985, Phật Thuyết Đại Khổng Tước Chú Vương Kinh, 3 quyển, [Đường Nghĩa Tịnh dịch] #1 #2 #3
0986, Đại Kim Sắc Khổng Tước Vương Chú Kinh, 1 quyển, [Thất dịch]
0987, Phật Thuyết Đại Kim Sắc Khổng Tước Vương Chú Kinh, 1 quyển, [Thất dịch]
0988, Khổng Tước Vương Chú Kinh, 1 quyển, [Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch]
0989, Đại Vân Luân Thỉnh Vũ Kinh, 2 quyển, [Đường Bất Không dịch] #1 #2
0990, Đại Vân Kinh Kì Vũ Đàn Pháp, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
0991, Đại Vân Luân Thỉnh Vũ Kinh, 2 quyển, [Tùy Na Liên Đề Da Xá dịch] #1 #2
0992, Đại Phương Đẳng Đại Vân Kinh Thỉnh Vũ Phẩm Đệ Lục Thập Tứ, 1 quyển, [Bắc Châu Xà Na Da Xá dịch]
0993, Đại Vân Kinh Thỉnh Vũ Phẩm Đệ Lục Thập Tứ, 1 quyển, [Bắc Châu Xà Na Da Xá dịch]
0994, Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Đà La Ni Niệm Tụng Nghi Quỹ, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
0995, Nhân Vương Bát Nhã Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
0996, Nhân Vương Bát Nhã Đà La Ni Thích, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
0997, Thủ Hộ Quốc Giới Chủ Đà La Ni Kinh, 10 quyển, [Đường Bát Nhã cộng Mâu Ni Thất Lợi dịch] #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10
0998, Phật Thuyết Hồi Hướng Luân Kinh, 1 quyển, [Đường Thi La Đạt Ma dịch]
0999, Phật Thuyết Thủ Hộ Đại Thiên Quốc Thổ Kinh, 3 quyển, [Tống Thí Hộ dịch] #1 #2 #3
1000, Thành Tựu Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Vương Du Già Quán Trí Nghi Quỹ, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
1001, Pháp Hoa Mạn Đồ La Uy Nghi Hình Sắc Pháp Kinh, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
1002, Bất Không Quyến Tác Tỳ Lô Giá Na Phật Đại Quán Đảnh Quang Chân Ngôn, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
1003, Đại Lạc Kim Cương Bất Không Chân Thật Tam Muội Da Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Lý Thú Thích, 2 quyển, [Đường Bất Không dịch] #1 #2
1004, Bát Nhã Ba La Mật Đa Lý Thú Kinh Đại Lạc Bất Không Tam Muội Chân Thật Kim Cương Tát Đỏa Bồ Tát Đẳng Nhất Thập Thất Thánh Đại Mạn Đồ La Nghĩa thuật, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
1005a, Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni Kinh, 3 quyển, [Đường Bất Không dịch] #1 #2 #3
1005b, Bảo Lâu Các Kinh Phạm Tự Chân Ngôn, 1 quyển,
1006, Quảng Đại Bảo Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni Kinh, 3 quyển, [Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch] #1 #2 #3
1007, Mưu Lê Mạn Đà La Chú Kinh, 1 quyển, [Thất dịch]
1008, Bồ Đề Trường Trang Nghiêm Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
1009, Xuất Sinh Vô Biên Môn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
1010, Phật Thuyết Xuất Sinh Vô Biên Môn Đà La Ni Nghi Quỹ, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
1011, Phật Thuyết Vô Lượng Môn Vi Mật Trì Kinh, 1 quyển, [Ngô Chi Khiêm dịch]
1012, Phật Thuyết Xuất Sinh Vô Lượng Môn Trì Kinh, 1 quyển, [Đông Tấn Phật Đà Bạt Đà La dịch]
1013, A Nan Đà Mục Khư Ni A Ly Đà Kinh, 1 quyển, [Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch]
1014, Vô Lượng Môn Phá Ma Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Lưu Tống Công Đức Trực . Huyền Sướng dịch]
1015, Phật Thuyết A Nan Đà Mục Khư Ni A Ly Đà Lân Ni Kinh, 1 quyển, [Nguyên Ngụy Phật Đà Phiến Đa dịch]
1016, Xá Lợi Phất Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Lương Tăng Ca Bà La dịch]
1017, Phật Thuyết Nhất Hướng Xuất Sinh Bồ Tát Kinh, 1 quyển, [Tùy Xà Na Quật Đa dịch]
1018, Xuất Sinh Vô Biên Môn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Đường Trí Nghiêm dịch]
1019, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Nhập Pháp Giới Phẩm Tứ Thập Nhị Tự Quán Môn, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
1020, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Nhập Pháp Giới Phẩm Đốn Chứng Tỳ Lô Giá Na Pháp Thân Tự Luân Du Già Nghi Quỹ, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
1021, Hoa Nghiêm Kinh Tâm Đà La Ni, 1 quyển
1022a, Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
1022b, Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
1023, Nhất Thiết Như Lai Chánh Pháp Bí Mật Khiếp Ấn Tâm Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Tống Thí Hộ dịch]
1024, Vô Cấu Tịnh Quang Đại Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Đường Di Đà Sơn dịch]
1025, Phật Đảnh Phóng Vô Cấu Quang Minh Nhập Phổ Môn Quán Sát Nhất Thiết Như Lai Tâm Đà La Ni Kinh, 2 quyển, [Tống Thí Hộ dịch] #1 #2
1026, Phật Thuyết tạo Tháp Duyên Mệnh Công Đức Kinh, 1 quyển, [Đường Bát Nhã dịch]
1027a, Kim Cương Quang Diễm Chỉ Phong Vũ Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch]
1027b, Kim Cương Quang Diễm Chỉ Phong Vũ Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch]
1028a, Phật Thuyết Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch]
1028b, Đồng Tử Kinh Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, [Đường Thiện Vô Úy dịch]
1029, Phật Thuyết An Trạch Đà La Ni Chú Kinh, 1 quyển

Tin Tức Liên Quan