Kinh Di Đà

4/03/2020

Tịnh pháp giới chơn ngôn
Án, lam tóa ha. (3 lần)

Tịnh tam nghiệp chơn ngôn
Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)

DÂNG HƯƠNG
Nguyện thử diệu hương vân
Biến mãn thập phương giới
Cúng dường nhất thiết Phật,
Tôn pháp chư Bồ Tát,
Vô biên Thanh Văn chúng,
Cập nhất thiết thánh hiền
Duyên khởi quang minh dài,
Xưng tánh tác Phật sự,
Phổ huân chư chúng sanh,
Giai phát Bồ đề tâm,
Viễn ly chư vọng nghiệp,
Viên thành vô thượng đạo.

NAM MÔ HƯƠNG CÚNG DƯỜNG THẬP PHƯƠNG VÔ LƯỢNG PHẬT.  O

NAM MÔ HƯƠNG CÚNG DƯỜNG THẬP PHƯƠNG VÔ LƯỢNG TÔN PHÁP. O

NAM MÔ HƯƠNG CÚNG DƯỜNG THẬP PHƯƠNG VÔ LƯỢNG HIỀN THÁNH TĂNG, TÁC ĐẠI CHỨNG MINH. O

CHÚ NGUYỆN
– Kim thời đệ tử ………… Pháp danh ………….. phúng tụng kinh A Di Đà, nguyện Thập phương vô lượng Tam Bảo từ bi gia hộ. Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật, dữ Quan Âm, Thế Chí chư Hiền Thánh chúng phóng đại hào quang, tiếp đạo Hương Linh……………. Pháp Danh:…………. đoạn diệt tội căn, dứt trừ vọng niệm, ngộ nhập chơn tâm,  vãng sanh an lạc quốc.

TÁN PHẬT
Pháp vương vô thương tôn,
Tam giới vô luân thất,
Thiên nhơn chi đạo sư,
Tứ sanh chi từ phụ,
Ư nhất niệm quy y,
Năng diệt tam kỳ nghiệp,
Xưng dương nhược tán thán,
Ức kiếp mạc năng tận.

Năng lễ, sở lễ, tánh không tịch,
Cảm ứng đạo giao nan tư nghị.
Ngã thử đạo tràng như đế châu,
Thập phương chư Phật ảnh hiện trung.
Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền,
Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

-Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 lạy)

-Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)

-Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)

THỈNH VONG
Địa tạng từ tôn tiếp đệ Hương Hồn.
Nam Mô A Di Đà Phật
Linh Thính Kinh Văn Bồ Tát(3 lần)
Linh tựu Phật tiền phổ lễ Thế Tôn tam bái. O
(Hiệp chúng đồng thanh niệm)

TÁN HƯƠNG
Kim lư vừa bén chiên đàn
Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương
Hiện thành mây báu kiết tường
Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền
Pháp thân toàn thể hiện tiền
Chứng minh hương nguyện phước liền ban cho.
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI
NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT.(3 lần)
Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.
Nam-mô hắc ra đát na, đá ra dạ da.
Nam-mô a rị da, bà lô Yết-đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da.
Ma-ha-tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da.
Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.
Nam-mô tất kiết lật đỏa,y mông a rị da bà lô Yết-đế.
Thất Phật ra lăng đà bà.
Nam-mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế.
Tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng.
Tát bà tát đa, na ma bà đà, ma phạt đặc đậu, đát điệt tha.
Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa.
Tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng.
Câu lô câu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế.
Ma ha phạt xà da đế, đà la đà la, địa rị ni
Thất Phật ra da, dá ra dá ra.
Ma mạ phạt ma ra, mục đế lệ.
Y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi.
Phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da.
Hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị.
Ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô.
Bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ
Di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na
Ba dạ ma na ta-bà ha, tất đà dạ ta-bà ha.
Ma ha tất đà dạ ta-bà ha.
Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta-bà ha.
Na ra cẩn trì ta-bà ha.
Ma ra na ra ta-bà ha.
Tất ra tăng a mục khư da, ta-bà ha.
Ta-bà ma ha, a tất đà dạ ta-bà ha.
Giả kiết ra a tất đà dạ ta-bà ha.
Ba đà ma kiết tất đà dạ ta-bà ha.
Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ ta-bà ha.
Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta-bà ha.
Nam-mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam-mô a rị da bà lô Yết-đế thước bàn ra dạ, ta-bà ha.
Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta-bà ha. (3 lần)

 

CỬ TÁN
Đại bi như ý, công đức năng lường.
Dược Sư Lưu Ly bảo khương ninh.
Linh Cảm Chuẩn Đề Vương.
Giải thoát tai ương
Duy nguyện giáng kiết tường.
NAM MÔ CHUẨN ĐỀ VƯƠNG BỒ TÁT.O(3 lần)
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.O(3 lần)
NAM MÔ HỘ PHÁP CHƯ TÔN BỒ TÁT.O(3 lần)
NAM MÔ CHỨNG MINH SƯ BỒ TÁT.O(3 lần)

KHAI KINH KỆ
Vòi vọi trên không pháp thẩm sâu,
Trăn ngàn muôn kiếp khó tìm cầu.
Con nay nghe đặng chuyên trì niệm,
Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu.
NAM MÔ LIÊN TRÌ HẢI HỘI PHẬT BỒ TÁT.O

PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH
Như Lai trước ứng cơ thuyết pháp
Ta hằng nghe lời tạc như vầy:
Một khi Pháp hội đông đầy
Tại thành Xá-Vệ, cội cây Kỳ-Đà
Vườn trưởng giả hiệu là Cô Độc
Tạo giảng đường đủ các nghiêm trang
Tỳ-kheo Tăng số một ngàn
Hai trăm năm chục rỡ ràng thiền na
Điều chứng quả đại A-la-hán
Pháp thần thông đạo ngạn cao siêu
Thống tri đại chúng quy điều
Những bậc Thượng tọa, ông Kiều-Phạm-Ba
Xá-Lợi-Phất, Nan-Đà, Ca-Diếp O
Mục-Kiền-Liên với Kiếp-Tân-Na
Câu-Hy-La, Ly-Bà-Đa
Ca-Chiên-Diên với A-Nan, La-Hầu
Bạc-Câu-Ra, Lầu-Đà, Châu-Lợi
Tân-Đầu-Lư lại với Đà-Di
Ấy đại đệ tử thường tùy
Với Bồ-tát lớn ứng kỳ rất đông
Pháp Vương Tử Văn-Thù-Sư-Lợi O
A-Dật-Đa lại với Càn-Đà
Ông Thường Tinh Tấn Ma-Ha
Với Trời Đế Thích cùng là chư Thiên
Chúng hữu duyên Kỳ-Viên tất tập
Đồng tán dương đức Phật vô biên
Khôn lường đại hội Nhơn Thiên
Tán hoa, lễ bái, pháp viên kiền thiền…
Như Lai ứng cơ duyên thuyết pháp
Muốn mở đường Cực Lạc độ sanh
Mới bảo Xá-Lợi lời rằng:
“Từ đây thẳng đến một đường Tây phương
Khỏi Phật quốc mười muôn ức cõi
Có bửu thành nước gọi Lạc bang
Di-Đà hiện tại phóng quang O
Nay đương nói pháp độ toàn chúng sanh.
Xá-Lợi-Phất! Sao rằng Cực Lạc?
Trong nước kia những các chúng sanh
An vui các vật hiện thành
Không điều khổ não nên rằng Lạc bang.
Này Xá-Lợi, bên đường Cực Lạc
Có câu lơn bảy lớp trang nghiêm
Bảy trùng la võng huy hoàng
Bảy hàng bảo thọ như tràng hoa giăng
Cây vòi vọi tầng tầng chớn chở
Đường giăng giăng sáng rỡ báu châu
Giáp vòng trong nước đâu đâu
Đều là bốn báu sen màu mà nên.
Cảnh thế ấy an trên Cực Lạc
Xá-Lợi này, có các bảo trì
Đều là bảy báu tinh kỳ
Hiệp thành sáng rỡ, dưới thì kim sa
Tám công đức nước ra đầy dẫy
Ao bửu trì trông thấy cát vàng
Bốn bên giai cấp có đàng
Trên thì lầu các ngọc vàng nghiêm trang.
Sen đua nở trong ao rực rỡ
Hoa tinh thần lớn tợ xa luân
Bốn màu: xanh, đỏ, trắng, vàng
Màu nào sắc nấy phóng quang ánh trời
Cảnh trong sạch nơi nơi thơm ngát
Xá-Lợi, kia Cực Lạc rất xinh
Bao nhiêu công đức kinh dinh
Hiệp thành một cảnh quang minh khôn lường.”
Phật lại bảo tỏ tường Xá Lơi:
“Nước Phật kia thường nổi nhạc trời
Vàng ròng là đất khắp nơi
Ngày đêm sáu khắc hoa trời rưới dâng
Chúng nước ấy thường chừng khi sáng
Y kích đem đựng Mạn-đà hoa
Trải qua phương khác Phật-đà
Một ngày nhẫn đến năm, ba, bảy ngày
Chăm một lòng chẳng lìa chánh niệm
Niệm Di-Đà danh hiệu tinh chuyên O
Niệm Phật diệt tội, tiêu khiên
Đặng nhiều phước đức nhân duyên căn lành
Khi lâm mạng an thần định tánh
A-Di-Đà, chúng Thánh hiện tiền O
Lòng không điên đảo chư duyên
Đặng phần chánh tín về miền Lạc bang.
Xá-Lợi-phất! Thấy đàng phước lợi O
Ta ngỏ lời nói với chúng sanh
Người nào nghe đặng Phật danh
Hạp nên phát nguyện vãng sanh phước dày.
Xá-Lợi-phất, Ta nay xưng tán
Đức Di-Đà vô hạn lợi sanh O
Phương Đông cũng có Phật danh
A-Sơ-Bệ Phật tán thành Tây phương
Tu-Di Tướng Phật đương khen ngợi
Đại Tu-Di Phật lại phát minh
Tu-Di Quang Phật đồng thanh
Diệu Âm Phật cũng xưng danh Di-Đà. O
Dường ấy thảy Hằng sa chư Phật
Tướng lưỡi ra bủa khắp tam thiên
Nói lời chắc thiệt bảo khuyên
Chúng sanh ngươi phải tín thành phát tâm
A-Di-Đà thậm thâm công đức O
Nên kinh này chư Phật tán dương.
Xá-Lợi! Thế giới Nam phương
Nhật Nguyệt Đăng Phật mở đường Lạc bang
Danh Văn Quang Phật đang khen ngợi
Đại Diệm-Kiên Phật lại phát minh
Tu-Di Quang Phật đồng thinh
Vô Lượng Tinh Tấn xưng danh Di-Đà. O
Dường ấy thảy Hằng sa chư Phật
Tướng lưỡi ra bủa khắp tam thiên
Nói lời chắc thiệt bảo khuyên
Chúng sanh ngươi phải tín thành phát tâm
A-Di-Đà thậm thâm công đức O
Nên kinh này chư Phật tán dương.
Xá-Lợi! Thế giới Tây phương
Vô Lượng Thọ Phật mở đường Lạc bang
Vô Lượng Tướng Phật đang khen ngợi
Vô Lượng Tràng Phật lại đồng thinh
Đại Quang với Phật Đại Minh
Tinh Quang Bảo Tướng xưng danh Di-Đà. O
Dường ấy thảy Hằng sa chư Phật
Tướng lưỡi ra bủa khắp tam thiên
Nói lời chắc thiệt bảo khuyên
Chúng sanh ngươi phải tín thành phát tâm
A-Di-Đà thậm thâm công đức O
Nên kinh này chư Phật tán dương.
Xá-Lợi! Thế giới Bắc phương
Có Diệm-Kiên Phật mở đường Lạc bang
Tối Thắng Âm Phật đang khen ngợi
Nan-Trở Phật hòa lại phát minh
Nhật Sanh Phật cũng đồng thinh
Võng Minh Phật cũng xưng danh Di-Đà. O
Dường ấy thảy Hằng sa chư Phật
Tướng lưỡi ra bủa khắp tam thiên
Nói lời chắc thiệt bảo khuyên
Chúng sanh ngươi phải tín thành phát tâm
A-Di-Đà thậm thâm công đức O
Nên kinh này chư Phật tán dương.
Xá-Lợi! Thế giới Hạ phương
Có Sư Tử Phật mở đường Lạc bang
Danh Văn Phật nay đang khen ngợi
Danh Quang Phật hòa lại phát minh
Đạt-Ma, Pháp Tràng đồng thinh
Mười muôn ức cõi tán hoa cúng dường
Trong giây khắc mười phương qua lại
Phép thần thông vô ngại mấy hồi
Như đây ăn bữa cơm rồi
Trải đi khắp đủ đã hồi bổn bang.
Xá-Lợi-Phất, muôn ngàn công đức O
Bên nước kia đúng bậc nghiêm trang!”
Lại rằng: “Xá-Lợi, Lạc bang
Có chim kỳ diệu trắng, vàng, đỏ, xanh
Chim Khổng tước, Ca-lăng, Bạch hạc
Anh võ cùng Cộng mạng, Tần-già
Ngày đêm sáu khắc xướng ca
Dịu dàng thừa tiếng, thuần hòa phát âm
Diễn những pháp Ngũ căn, Ngũ lực
Thất Bồ-đề, Bát chánh đạo phần
Diễn ca các pháp phân minh
Người nghe phơi phới thêm sanh căn lành
Đều niệm Phật, niệm Tăng, niệm Pháp. O
Xá-Lợi đừng gọi các chim kia
Thiệt là tội báo sanh về
Cớ sao nước ấy chẳng hề nghiệp chi?
Xá-Lợi-Phất, chẳng gì ác nghiệp
Huống chi là có thiệt hay sao?
Kìa như các thứ chim nào
Di-Đà biến hóa, tuyên rao pháp thiền
Xá-Lợi-Phất bên miền Cực Lạc. O
Có thường thường gió mát dịu dàng
Phất qua cây ngọc, lá vàng
Tiếng reo vi diệu như ngàn nhạc âm
Nghe tiếng ấy thiện tâm phấn chấn
Đều dấy lòng niệm Phật, Pháp, Tăng. O
Xá-Lợi, Cực Lạc nghiêm trang
Do công đức ấy hoàn toàn mà nên.
Xá-Lợi-Phất, kìa tên Phật hiệu
Ý ngươi sao có hiểu được không?
Xá-Lợi, Phật có hào quang
Chiếu thông thế giới mười phương khôn lường,
Nên chư Phật tán dương công đức
Hiệu Di-Đà vô cực quang minh. O
Xá-Lợi, bên cõi Lạc thành
Phật kia thọ mạng trường sanh khôn lường,
Người trong nước vô phương thọ khảo
Tính không cùng thọ báo Hằng hà
Nên xưng danh gọi Di-Đà O
Tán dương Đức Phật Hằng sa thọ trường.
Này Xá-Lợi, Pháp vương Cực Lạc
Thành Phật Đà mười kiếp nhẫn nay…”
Lại bảo Xá-Lợi lời này:
“Phật kia đệ tử đông vầy Hằng sa
Bậc Thinh văn đều A-la-hán
Tính không cùng Bồ-tát Hằng hà.
Xá-Lợi, cõi Phật Di-Đà O
Nên xong công đức thật là nghiêm trang.
Này Xá-Lợi, Lạc bang quốc độ
Chúng sanh về đạo quả chẳng lui
Thuở trong các vị cao ngôi
Nhất sanh bổ xứ số thôi quá nhiều
Dẫu tính toán bao nhiêu chẳng xiết
Nên số xưng chỉ thuyết vô biên.
Xá-Lợi, những chúng hữu duyên
Nghe đây phát nguyện về miền Lạc bang
Cớ sao đặng với trang Thượng thiện
Hiệp một phang đồng nguyện, đồng sanh?
Xá-Lợi, há chút căn lành
Nhơn duyên phước đức mà thành đạo sao.
Này Xá-Lợi, người nào nam nữ
Nghe đặng câu Lục tự Di-Đà O
Chấp trì danh hiệu niệm ra
Trì Pháp Phật cũng xưng danh Di-Đà. O
Dường ấy thảy Hằng sa chư Phật
Tướng lưỡi ra bủa khắp tam thiên
Nói lời chắc thiệt bảo khuyên
Chúng sanh ngươi phải tín thành phát tâm
A-Di-Đà thậm thâm công đức O
Nên kinh này chư Phật tán dương.
Xá-Lợi! Thế giới thượng phương
Có Phạm Âm Phật mở đường Lạc bang
Túc Vương Phật, Hương Quang, Hương Thượng
Đại Diệm-Kiên đồng xướng Di-Đà, O
Có Phật Tạp Sắc Bửu Hoa
Ta-La Vương Phật cũng là xưng dương
Bửu Hoa Đức Phật đương khen ngợi
Nhất Thiết Nghĩa Phật lại phát minh
Tu-Di Sơn Phật đồng thinh
Mở lời dạy bảo niệm danh Di-Đà. O
Dường ấy thảy Hằng sa chư Phật
Tướng lưỡi ra bủa khắp tam thiên
Nói lời chắc thiệt bảo khuyên
Chúng sanh ngươi phải tín thành phát tâm
A-Di-Đà thậm thâm công đức O
Nên kinh này chư Phật hộ trì.
Xá-Lợi, ngươi ý xét suy
Chư Phật hộ niệm kinh này cớ sao?
Này Xá-Lợi, người nào nam nữ
Nghe kinh này tín sự phụng hành
Với nghe chư Phật kim danh
Đặng phần hộ niệm đạo thành chẳng lui.
Nên Xá-Lợi, các ngươi tín thọ
Lời ta nay nói đó phụng hành
Với lời chư Phật tán thành
Phát lòng chánh tín nguyện sanh Lạc thành.
Xá-Lợi-Phất, căn lành do đó O
Hoặc những người đã có nguyện rồi
Người đã phát nguyện đương đời
Người mới tín thọ hội này nguyện ra
Muốn về nước Di-Đà Phật ấy
Các người đều đặng vậy chẳng lui
Nhất thừa thọ ký đặng rồi
Vô thượng Chánh giác ấy ngôi hầu gần.
Do phát nguyện tinh thần xu hướng
Nên nước kia người được về rồi
Hoặc người về đã tới nơi
Người mới dời bước đương thời ngày nay…
Này Xá-Lợi! Các người nam nữ
Như có ai tin thử lời ta
Tín thành nguyện nọ phát ra
Đặng về Cực Lạc nước A-Di-Đà. O
Xá-Lợi-phất! Như ta nay ấy
Ngợi khen công đức bấy Phật-đà
Chư Phật cũng lại khen ta
Lời xưng công đức Thích-Ca khôn lường O
Hay làm sự khó làm ít có
Cõi Ta-bà chẳng bỏ chúng sanh,
Năm trược đời dữ hoành hành
Kiếp đời quá trược, chúng sanh trược nhiều
Trước mắt thấy những điều trược uế
Trong mạng người trược kể biết bao
Các trược phiền não xen vào
Ấy là năm trược trần lao Ta-bà,
Trong nước ấy tu đà thành Phật
Vì chúng sanh thuyết giáo mỗi nơi
Bủa lòng bác ái khắp trời
Nói ra những pháp trong đời khó tin! O
Xá-Lợi-Phất, ngươi nay hiểu biết
Ta ở đời trược ác thế gian
Hay làm những việc khó làm
Đặng đạo Vô thượng mở đường độ sanh
Nói những pháp nan hành, nan tín
Dắt chúng sanh về cõi Niết-bàn
Ấy là việc khó làm nên
Viên dung một trí ở trên ba ngàn.”
Phật khi nói kinh hoàn pháp mãn
Xá-Lợi cùng Bồ-tát, Phạm thiên
Tỳ-kheo, La-hán vô biên
Đại hội tam giới Nhơn, Thiên Hằng hà
Nghe Phật nói Di-Đà công đức
Lòng vui mừng khấp khởi phụng hành
Xưng dương lễ tạ kiền thiền
Các hoàn bổn độ hóa thành hội châu. O

Di Đà Kinh Tán
Tây Phương Giáo chủ, tịnh độ năng nhơn, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, phát nguyện thệ hoằng thâm, thượng phẩm thượng sanh, đồng phó bảo liên thành.
NAM MÔ TỊNH ĐỘ PHẨM BỒ TÁT.O(3 lần)
Nam mô An dưỡng quốc Cực Lạc, giới Di Đà hải hội, Vô Lượng Quang Như Lai.
Nam mô An dưỡng quốc Cực Lạc, giới Di Đà hải hội, Vô Biên Quang Như Lai.
Nam mô An dưỡng quốc Cực Lạc, giới Di Đà hải hội, Vô Ngai Quang Như Lai.
Nam mô An dưỡng quốc Cực Lạc, giới Di Đà hải hội, Vô Đối Quang Như Lai.
Nam mô An dưỡng quốc Cực Lạc, giới Di Đà hải hội, Diệm Vương Quang Như Lai.
Nam mô An dưỡng quốc Cực Lạc, giới Di Đà hải hội, Thanh Tịnh Quang Như Lai.
Nam mô An dưỡng quốc Cực Lạc, giới Di Đà hải hội, Hoan Hỷ Quang Như Lai.
Nam mô An dưỡng quốc Cực Lạc, giới Di Đà hải hội, Trí Huệ Quang Như Lai
Nam mô An dưỡng quốc Cực Lạc, giới Di Đà hải hội, Nan Tư Quang Như Lai.
Nam mô An dưỡng quốc Cực Lạc, giới Di Đà hải hội, Bất Đoạn Quang Như Lai.
Nam mô An dưỡng quốc Cực Lạc, giới Di Đà hải hội, Vô Xưng Quang Như Lai.
Nam mô An dưỡng quốc Cực Lạc, giới Di Đà hải hội, Siêu Nhựt Nguyệt Quang Như Lai.

THÂU 12 CÂU NGUYỆN
Liên trì hải hội Di Đà, Như Lai,
Quan Âm Thế Chí tọa Liên Đài,
Tiếp dẫn thượng kim giai,
Đại đạo thệ hoàng khai,
Phổ nguyện ly trần ai.
NAM MÔ TỊNH ĐỘ PHẨM BỒ TÁT.O(3 lần)

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH
Tâm trí huệ thinh thinh rộng lớn
Sáng trong ngần chẳng bợn mảy trần
Làu làu một tánh thiên chân
Bao trùm muôn loại chẳng phân Thánh phàm.
Vận tâm ấy lặng trong sáng suốt
Cõi bờ kia một bước đến nơi
Trải lòng tròn đủ xưa nay
Công thành quả chứng tỏ bày đích đang.
Hàng Bồ Tát danh Quan Tự Tại
Khi tham thiền vô ngại đến trong
Thẩm vào trí huệ mở thông
Soi thấy năm uẩn đều không có gì.
Độ tất cả không chi khổ ách
Trong thức tâm hiện cảnh sắc ra
Sắc Không chung ở một nhà
Không chẳng khác Sắc, Sắc nào khác Không.
Ấy Sắc tướng cũng đồng Không tướng
Không tướng y như tượng Sắc kia
Thọ, Tưởng, Hành, Thức phân chia
Cũng lại như vậy, tổng về chân không.
Tòa sắc tướng nhơn ông tạm đó
Các pháp kia tướng nọ luống trơn
Chẳng sanh chẳng dứt thường chơn
Chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng sờn, chẳng thêm.
Cớ ấy nên cõi trên không giới
Thể làu làu vô ngại thường chân
Vốn không ngũ uẩn ấm thân
Sáu căn chẳng có sáu trần cũng không.
Thấy rỗng không mà không nhãn giới
Biết hoàn toàn thức giới cũng không
Tánh không sáng suốt đại đồng
Vô minh chẳng có mựa hòng hết chi.
Vẫn không có thân gì già chết
Huống chi là hết chết già sao
Tứ đế cũng chẳng có nào
Không chi là trí có nào đắc chi.
Do vô sở đắc ly tất cả
Nhơn pháp kia đều xả nhị không
Vận lòng trí huệ linh thông
Bờ kia mau đến tâm không ngại gì.
Không quái ngại có chi khủng bố
Tức xa lìa mộng tưởng đảo điên
Tâm không rốt ráo chư duyên
Niết bàn quả chứng chơn nguyên hoàn toàn.
Tam thế Phật, y đàng Bát Nhã
Đáo Bồ Đề chứng quả chánh nhơn
Cho hay Bát nhã là hơn
Pháp môn tối thắng cõi chơn mau về.
Thiệt thần chú linh tri đại lực
Thiết thần chú đúng bực quang minh
Ấy chú tối thượng oai linh
Ấy chú vô đẳng thinh thinh oai thần.
Trừ tất cả nguyên nhân các khổ
Thức tỉnh lòng giác ngộ vô sư
Thiên nhiên chơn thiệt bất hư
Án lam Thần chú Chơn Như thuyết rằng :
Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, bồ đề ta bà ha.O(3 lần)

VÃNG SANH THẦN CHÚ
Nam-mô a di đa bà dạ
Ða tha dà đa dạ
Ða địa dạ tha.
A di rị đô bà tỳ
A di rị đa tất đam bà tỳ
A di rị đa tì ca lan đế
A di rị đa, tì ca lan đa
Dà di nị dà dà na
Chỉ đa ca lệ ta bà ha.O(3 lần)

XƯNG TÁN CÔNG ĐỨC PHẬT DI ĐÀ
Tướng Phật Di Đà sánh chẳng qua,
Sắc vàng sáng ánh tốt hơn hoa,
Bạch hào chiếu diệu năm non cả,
Thanh nhãn trong ngần bốn biển xa,
Trong sáng hóa ra vô số Phật,
Hiện hàng Bồ Tát cũng hằng sa,
Lợi sanh bốn tám lời thề nguyện,
Chín phẩm sen vàng độ chúng ta.O
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi
Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

NIỆM TỨ THÁNH
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.(3 lần)
Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát.(3 lần)
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.(3 lần)
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.(3 lần)

CHUÔNG HỒI CẢNH TỈNH
Cuộc trần thế quay cuồng đáng chán,
Kiếp làm người tai nạn quá nên ghê.
Thiệt là khổ não, bộn bề,
Sanh ra thì có, mà về tay không.
Chiêm bao giấc mộng loạn lòng,
Vui cười một buổi mặn nồng rồi thôi.
Màu da tươi đẹp phấn giồi,
Dung nghi tướng hảo chết rồi cũng không.
Xưa kia má trắng môi hồng,
Hiện nay đã chết như bông úa tàn.
Xưa kia cộng hưởng vinh quang,
Hiện nay bỏ lại mang nhiều nghiệp duyên.
Xưa kia bông chuỗi vòng kiềng,
Hiện nay gửi xác nơi miền dương gian.
Xưa kia tiền bạc ngọc vàng,
Hiện nay chỉ thấy mồ hoang lạnh lùng.
Xưa kia tôi chúa trùng phùng,
Hiện nay chẳng thấy dung nghi thêm rầu.
Xưa kia muôn việc mong cầu,
Hiện nay nằm đó mặc dầu ai tranh.
Xưa kia trí dũng hùng anh,
Hiện nay phải chịu cam đành bó tay.
Xưa kia xe kiệu đón đưa,
Hiện nay khổ sở tỉnh chưa vong hồn.
Xưa kia cha mẹ tử tôn,
Hiện nay một điểm linh hồn cúc côi.
Xưa kia chồng vợ ăn ngồi,
Hiện nay lẻ bạn khổ ôi! Một mình.
Xưa kia con cháu mến tình,
Hiện nay cách trở non xinh đau sầu!
Xưa kia rể rể dâu dâu,
Hiện nay mây phủ khuất đầu bóng trăng.
Xưa kia bạn hữu lăng xăng,
Hiện nay lễ tiệc chẳng ăn chẳng dùng.
Thấy đời mà bắt hãi hùng,
Vong ôi! Thức tỉnh đi chung một đường.
Linh hồn sớm phải lo lường,
Hiện nay vất vã tiềm phương lẽ nào.
Mau nghe kinh kệ cho làu,
Mong cầu giải thoát kiếp sau hỡi hồn!
Cuộc đời vực thẳm biến cồn,
Thân hình nay thấy, mai chôn mất rồi.
Hỡi ơi! Khổ não dập dồn,
Vinh quang thế mấy phủi rồi tiêu tan.
Bông kia hết nở phải tàn,
Người đời khá thể mơ màng chiêm bao.
Thông minh danh dự bậc nào,
Cao bay xa chạy cũng vào mồ hoang.
Hồng trần nhiều nỗi gian nan,
Kíp mau nhẹ bước phá màng tối mê.
Bụi trần thật rất gớm ghê,
Tham tìm chánh đạo mà về mới xong.
Hồng trần sóng gió mưa dông,
Làm cho hồn phải long đong khổ sầu.
Vong hồn hiện ở nơi đâu,
Ráng nghe kinh kệ niệm câu Di Dà.
Tu hành làm Phật tự ta,
Không làm nên Phật khổ mà vong ôi…
Âm dương tối sáng có hồi,
Người đời sanh tử khổ thôi nhiều bề.
Hồn khôn mau phải trở về,
Con đường chánh giác dựa kề lạc bang.
Di Đà hóa hiện phóng quang,
Các hàng Bồ Tát đem phan rước về.
Khỏi vòng tội lỗi đắm mê,
Hồi hương cảnh Phật dựa bên liên đài.
Nghe chim thuyết pháp vui thay,
Có lầu có các, có đài hoa viên.
Lại thêm thất bửu diệu huyền,
Thật là quý báu cảnh tiên khó bì.
Ngọc ngà, châu báo, lưu ly,
Xà cừ, mã não, san hô đầy đàng.
Xem qua phong cảnh lạc bang,
Thú vui thì có nhộn nhàng thì không.
Thường nghe thuyết pháp vui lòng,
Lại thêm ăn uống toàn bông mạn-đà.
Bảy hàng cây báu minh quang,
Lầu châu các ngọc sẵn sàng cho ta.
Thiệt là đồ sộ nguy nga,
Cha lành là Phật đợi ta hiện thời.
Kiếp mau tỉnh giấc vong ôi!
Rảnh nghe kinh kệ về nơi liên đài.
Tăng, Ni cầu nguyện hôm nay,
Nhờ ơn Địa tạng, đến ngay rước Hồn.

       TÁC GIẢ
HT.THÍCH TỪ BẠCH

 

QUÌ SÁM
Cúi đầu làm lễ Tây Phương,
Tịnh Bang Giáo Chủ Pháp Vương Di Đà,
Độ người vượt khỏi Ái Hà,
Dắt ra hầm lửa, nhảy ra Nghi thành,
Tôi nay phát nguyện vãng sanh,
Nguyện về Cực Lạc, nên danh Sen Vàng.

NGUYỆN TIÊU NGUYỆN SANH
Nguyện cho bá chướng tiêu tan
Dứt trừ phiền não mở đàng quang minh.
Nguyện các tội chướng lìa mình,
Tu hành tế vật lợi sanh đời đời.
Nguyện về tịnh độ thảnh thơi,
Các vị Bồ Tát bạn lành với ta.
Nguyện đem công đức ấy ra,
Cầu cho cả thảy ta và chúng sanh.
Nhất thừa vô thượng viên thành,
Đều nên Phật đạo về thành Lạc Bang. O

PHỤC NGUYỆN
Phục nguyện nhất thành thượng đạt vạn tội băng tiêu nguyện hương linh (giác linh, chơn linh)…………………. đắc độ cao siêu, hiện tiền dương quyến, chuyên tâm niệm Phật, phước thọ miên trường.
Phổ nguyện âm siêu dương thới, Pháp giới chúng sanh đồng thành Phật Đạo.
Đồng niệm: NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

TAM QUY Y
 Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. O(1 lạy)

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. O(1 lạy)

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. O(1lạy)

 NGUYỆN ĐEM CÔNG ĐỨC NÀY,

 HƯỚNG VỀ KHẮP TẤT CẢ.

 ĐỆ TỬ VÀ CHÚNG SANH,

 ĐỀU TRỌN THÀNH PHẬT ĐẠO,

Tin Tức Liên Quan