Chén cơm cúng Phật có phải vật thường trụ?

7/01/2020
HỎI: Tôi thường dâng thực phẩm chay hoặc cơm trắng để cúng dường Phật vào các ngày lễ lớn. Trong khi cúng tôi có nguyện rằng “Nguyện đem các thực phẩm này cúng dường thập phương tam thế thường trú Phật, Pháp, Tăng – Tam bảo”. Khi tụng kinh cúng dường xong, tôi đem các thực phẩm đó xuống dùng. Nay tôi nghĩ, nguyện như vậy thì những món cúng dường đó trở thành vật thường trụ. Vậy tôi dùng những món đó có bị xem là trộm cắp vật thường trụ không?
(ĐƯƠNG LÂM,
ĐÁP: Bạn Đương Lâm thân mến!
Vật thường trụ cũng gọi thường trụ Tăng vật, có nghĩa tổng quan là tài sản, vật dụng của chúng Tăng; những vật cung cấp cho chúng Tăng thọ dụng. Vì vật thường trụ là của chúng Tăng nên nếu ai cố tình trộm cắp, mua bán, chiếm đoạt vật thường trụ làm của riêng thì phạm tội rất nặng.
Theo Tứ phần luật hành sự sao (quyển trung), vật thường trụ được chia làm 4 loại: 1. Thường trụ thường trụ vật: Vật thường trụ do chúng Tăng thường trụ (chúng Tăng ở cố định trong chùa viện đó) sử dụng, như chùa viện, phòng xá, nhà kho, bếp núc, ruộng vườn…; những tài sản cố định thuộc sở hữu của chúng Tăng thường trụ không thể đem chia chác cho Tăng chúng khác. 2. Thập phương thường trụ vật: Vật thường trụ được dành cho chúng Tăng thập phương sử dụng. Những vật của thường trụ mà đã quy định lấy đem ra cúng dường cho chư Tăng thọ dụng (trong mỗi ngày) thì những vật ấy thuộc về sở hữu của thập phương Tăng, nói cách khác đó là vật thường trụ mà thuộc sở hữu của thập phương Tăng. 3. Hiện tiền hiện tiền vật: Vật thường trụ mà chúng Tăng hiện tiền được thụ dụng. 4. Thập phương hiện tiền vật: Vật do vị Tăng bệnh rồi mất để lại như kinh sách v.v… những vật ấy phải chia đều cho chúng Tăng…
Căn cứ vào định nghĩa của vật thường trụ nêu trên thì chén cơm cúng Phật tại tư gia của bạn tuy đã có tâm thành dâng cúng Tam bảo Phật-Pháp-Tăng nhưng đó không phải vật thường trụ nên cúng xong, gia đình thọ dụng là điều bình thường. Bấy giờ, việc thọ dụng chén cơm cúng Phật được xem như hưởng lộc Phật, chẳng những không có tội mà được phước vô lượng.
Tổ Tư vấn Báo Giác Ngộ
([email protected])
Nguồn: giacngo.vn

Tin Tức Liên Quan