30/11/2019

Phật và Thánh Chúng – 04. Thánh chúng ngoài Thập đại đệ tử

Như đã biết trong một đoạn trước, Thánh chúng đệ tử của Phật không chỉ giới hạn trong số...
Xem tiếp »
30/11/2019

Phật và Thánh Chúng – 03. Thập đại đệ tử

Trong suốt bốn mươi chín năm giáo hóa, từ thành đạo cho đến niết bàn, Phật quy tụ xung...
Xem tiếp »
30/11/2019

Phật và Thánh Chúng – 02. Phật giáo hoá

NGƯỜI ĐẦU TIÊN GẶP PHẬT             Trên đường từ gốc Bồ đề đến thành Ca Thi, Phật gặp một người...
Xem tiếp »
30/11/2019

Phật và Thánh Chúng – 01. Đức Phật

Giáo chủ sáng lập Phật giáo là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Sàkya Muni). Ngài giáng sanh tại...
Xem tiếp »
30/11/2019

Phật và Thánh Chúng (Lời Tựa)

THAY LỜI TỰA Sau bao năm tìm đọc và suy gẫm lịch sử Phật, ấn tượng mạnh nhất đập...
Xem tiếp »