Nghi Thức Cầu An

6/03/2020

NGHI THỨC

CẦU AN

(KINH PHỔ MÔN NGHĨA)
(Khi sắp tụng kinh, rửa mặt súc miệng y áo trang nghiêm, tâm phải dứt hết việc trần, chánh tâm , định tánh, hướng về bản thể chân tâm.
Rồi thắp đèn đốt hương, xông trầm, đứng ngay thẳng chấp tay hướng về ngay kim thân của Đức Phật và mặc niệm)

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN
Án lam tóa ha (3 lần)

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN
Án ta phạ bà phạ , truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám.(3 lần)
(Mặc niệm xong chủ lễ quỳ xuống đầu hương ngang trán, đọc bài dâng hương).

NIỆM HƯƠNG
Nguyện thử diệu hương vân,
Biến mãn thập phương giới,
Cúng dường nhứt thiết Phật,
Tôn pháp chư Bồ Tát,
Vô biên Thanh Văn chúng,
Cập nhứt thiết Thánh Hiền,
Duyên khởi quang minh đài,
Xứng tánh tác Phật sự,
Phổ huân chư chúng sanh,
Giai phát Bồ đề tâm,
Viễn ly chư vọng nghiệp,
Viên thành Vô thượng đạo.
NAM MÔ HƯƠNG CÚNG DƯỜNG THẬP PHƯƠNG VÔ LƯỢNG CHƯ PHẬT,TÁC ĐẠI CHỨNG MINH.(1 XÁ)
NAM MÔ HƯƠNG CÚNG DƯỜNG THẬP PHƯƠNG VÔ LƯỢNG TÔN PHÁP, TÁC ĐẠI CHỨNG MINH.(1 XÁ)
NAM MÔ HƯƠNG CÚNG DƯỜNG THẬP PHƯƠNG VÔ LƯỢNG HIỀN THÁNH TĂNG,
TÁC ĐẠI CHỨNG MINH.(1 XÁ)

TÁN PHẬT
Pháp vương vô thượng tôn
Tam giới vô luân thất
Thiên nhơn chi đạo sư
Tứ sanh chi từ phụ
Ư nhất niệm quy y
Năng diệt tam kỳ nghiệp
Xưng dương nhược tán thán
Ức kiếp mạc năng tận

QUÁN TƯỞNG
Năng lễ sở lễ tánh không tịch,
Cảm ứng đạo giao nan tư nghị,
Ngã thử đạo tràng như đế châu,
Thâp phương chư Phật ảnh hiện trung,
Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền,
Đầu diện tiếp túc qui mạng lễ.
– Chí tâm đảnh lễ: nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư phật, tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. (1 lạy)
– Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)
– Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)

TÁN LƯ HƯƠNG
Kim lư vừa bén chiên đàn
Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương
Hiện thành mây báu kiết tường
Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền
Pháp thân toàn thể hiện tiền
Chứng minh hương nguyện phước liền ban cho.
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)
Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát (3 lần)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật(3 lần)
Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát (3 lần)

KHAI KINH KỆ
Vòi vọi trên không pháp thẩm sâu
Trăn ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
Con nay nghe đặng chuyên trì niệm
Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu
NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

KINH PHỔ MÔN
Trong thuở đó Ngài Vô Tận ý,
Từ chỗ ngồi đứng dậy chấp tay,
Thành tâm lạy bạch Như Lai,
Quan Âm sao được tên Ngài Thế Âm?

Phật lại bảo: “Nầy Vô Tận Ý”,
Trong vô lường triệu tỷ chúng sanh,
Nếu ai bị khổ hoành hành,
Quán Âm nhớ niệm an lành thân tâm.

Hoặc có chúng sa hầm lửa ác,
Lửa không phương ào ạt cháy thân,
Bởi do sức niệm Quán Âm,
Lửa kia tắt lịm thân tâm an lành,

Bằng có kẻ lênh đênh trôi dạt,
Ngoài bể khơi thân xác sóng nhồi,
Quán Âm nhớ niệm liên hồi,
Liền đặng đến chỗ an ngôi thoát nàn.

Bằng dân chúng cơ hàn khổ não,
Tìm báu châu mã não thiết đồ,
Lưu ly, hổ phách, san hô,
Nên ra biển lớn kiếm đồ sức trang.

Bị giông bão thuyền nan trôi dạt,
Gặp quỷ ma la sát hành hung,
Quán Âm đồng niệm kỉnh cung,
Mọi người thoát nan cùng chung an bày.

Vì thế ấy nên Ngài chứng đắc,
Quán Thế Âm Bồ Tát thành danh,
Hoặc người sắp bị đao hành,
Quán Âm nhớ niệm tan tành gươm đao.

Hoặc la sát, dạ xoa, quỷ ác,
Khắp cùng nơi hại sát dân lành,
Quán âm nghe niệm rền danh,
Quỷ không dám ngó, còn hành hạ ai.

Hoặc người tội, hoặc ai vô tội,
Bị cồng xiềng buộc trói khổ tâm,
Đồng lòng niệm Đức Quan Âm,
Cồng xiềng đứt rã, thân tâm an toàn.

Đám oán tặc tràn tam giới,
Một chủ nhân dắt phái thương gia,
Của tiền báu vật hằng hà,
Lộ trình hiểm trở khó qua tai nàn.

Cơn bối rồi có chàng tự nói:
Các thiện nam chớ mỏi lòng lo,
Quán Âm ráng niệm thật to,
Ngài ban Vô úy Pháp cho an lành.

Pháp Vô úy, là không sợ hãi,
Đoàn thương buôn hiệp lại thành tâm,
Đồng thanh niệm đức Quán Âm,
Dứt câu xưng hiệu khỏi lâm tai nàn.

Vô Tận Ý! Quán Âm Tự Tại,
Pháp thần thông quảng đại trừ răn,
Nếu ai khó dứt dâm căn,
Quán Âm tưởng niệm dâm căn hết liền.

Hoặc có kẻ liên miên sân hận,
Niệm Quán Âm hờn giận thoát ly,
Có người tâm tánh mê si,
Quán Âm tưởng niệm ngu si hết liền.

Vô Tân Ý! Quán Âm thần lực,
Pháp nhiệm màu tột bực oai linh,
Hay làm lợi lạc quần sinh
Nên chúng phải tưởng chơn linh của Ngài.

Hoặc phụ nữ cầu thai con cái,
Nên thường xuyên vân vái Quan âm,
Cầu nam kết quả đắc tâm,
Cầu sanh quý tử phần trăm công thành.

Sanh trai, được trai lành túc trí,
Sanh gái, con gái quý đẹp xinh,
Gieo trồng phước đức cao minh,
Kẻ thời quý mến người trông kính nhường.

Vô Tận Ý! Am tường sâu rộng,
Quán Thế Âm linh động thế nào?
Oai thần Phật lực biết bao,
Nạn nhân tưởng niệm được mau an nhàn. O

Hoặc có chúng hoàn toàn cung kính,
Đức Quán Âm quyết định hộ thân,
Phước kia chẳng có mất phần,
Cho nên phải niệm oai thần Quán Âm.

Vô Tận Ý! Ai thầm nhớ tưởng,
Sáu mươi hai ức lượng thánh danh,
Các Ngài Bồ Tát đã thành,
Cúng dâng tứ sự tâm thanh trọn đời.

Vô Tận Ý! Lập lời bàn giải
Công đức người có phải nhiều chăng?
Ngài Vô Tận Ý thưa rằng:
“Đức kia rất lớn gia tăng khó bàn”.

Phật lại nói: có hàng nhân loại,
Niệm Thánh Quan Tự Tại trọn thời,
Cúng dường phước đức cùng nơi,
Hài người so lại cũng thời đồng nhau.

Trong ức kiếp không sao ngôn ngữ,
Vậy ý ngươi bàn thử lại đi,
Quán Âm tưởng niệm thọ trì,
Phước kia đặng hưởng không khi nào tàn.

Vô Tận Ý nghiêm trang tác bạch:
Đức Quán Âm du hóa cách nào?
Vì người nói pháp làm sao?
Nhơn duyên phương tiện thế bao lộ đồ.

Phật lại bảo: này Vô Tận Ý!
Có chúng sanh trong quý quốc nào,
Muốn cầu Phật giúp đồng bào,
Quán Âm thị hiện Phật vào giảng kinh.

Cầu Viên Giác oai linh hoạt bát,
Ngài hiện thân Viên Giác diễn kinh,
Cần cầu Thinh Văn phát minh,
Thinh Văn thân đến giảng kinh vô lường.

Cầu thỉnh Phật Phạm Vương độ thoát,
Hiện Phạm Vương thuyết pháp giúp liền,
Nơi cầu Đế Thích dạy khuyên,
Ứng liền Đế Thích chơn truyền phát tâm.

Muốn Tự Tại Thiên Thân giảng dạy,
Tự Tại Thiên Thân, lại chơn truyền,
Xin cầu Đại Tự Tại Thiên,
Hiện Đại Tự Tại Thiên chuyển pháp luân.

Muốn Thiên Đại Tướng quân linh hoạt,
Tướng quân thân đến giác ngộ liền,
Cần Sa Môn đến giải khuyên,
Tỳ Sa Môn đến giảng truyền diệu tâm.

Nơi muốn Tiểu Vương chăm độ thoát,
Hiện Tiểu Vương giảng pháp chơn minh,
Hoặc cầu Trưởng Giả thân hình,
Hiện thân Trưởng Giả, giảng kinh độ đời.

Muốn Cư Sĩ dùng lời thuyết pháp,
Hiện thân Cư Sĩ đáp như cầu,
Nơi nào muốn thỉnh Tể Quan
Tể Quan thân đến luận bàn lý chơn.

Hoặc cầu thỉnh La Môn giảng lý,
Bà La Môn hiển lý thuyết minh,
Muốn cầu tứ chúng giảng kinh,
Ứng thân bốn chúng giảng kinh ôn tồn.

Cầu phụ nữ Vương Tôn Trưởng Giả,
Bà La Môn tất cả Tể Quan,
Ứng thân phụ nữ đăng đàn,
Tùy duyên thuyết pháp độ an dân lành.

Cầu nam giới thân hành độ thoát,
Hiện Đồng Nam giảng Pháp hộ an,
Muốn cầu Đồng Nữ đăng đàn,
Tức thời Đồng Nữ lên đàn diễn kinh.

Cầu Càn Thát trời xinh rồng lạ,
Cùng Dạ Xoa tất cả Hầu La,
Hiệp cùng chư vị Tu La,
Khẩn Na La với Nhơn và Phi Nhơn.

Quan Tự Tại phân thân ứng hiện,
Các vị trên giảng diễn kinh văn,
Giúp cho nhân loại an bằng,
Hiển chơn phá vọng thiện căn vẹn toàn.

Cầu Thần Chấp Kim Cang diễn giảng,
Ứng Kim Cang thỏa mãn như cầu,
Ấy là huyền diệu pháp mầu,
Quan Âm hiển hóa thông sâu vô lường.

Vô Tận Ý! Quan Âm cao thượng,
Đã thành công lý tưởng siêu nhân,
Vân du độ khắp cõi trần,
Các ông phải nhớ cúng dâng kính thầm.

Ngài Bồ Tát Quán Âm cứu mạng,
Nếu chúng sanh gặp nạn kinh hoàng,
Gặp cơn cấp biết nguy nan,
Thành tâm cầu nguyện thánh quang âm thầm.

Kịp thời đó, Quán Âm ứng hiện.
Dùng phương vô úy chuyển nạn tai,
Nếu chi trong cõi trần ai,
Biết “Vô Úy Thí” tên Ngài Quán Âm. O

Vô Tận Ý! Thành tâm bạch Phật:
Con xin dâng báu vật cúng dường,
Mở xâu trân bảo chuổi trường,
Bảo trân trị giá vàng lường nghìn phân.

Vô Tận Ý! Thành tâm kính cẩn,
Xin Quán Âm thâu nhận bửu châu,
Chuổi tên Anh lạc nhiệm mầu,
Làm duyên pháp thì cần cầu kính dâng.

Quan Tự Tại không ưng chịu nhận,
Vô Tận Ý! Cẩn thận thưa rằng:
Quán Âm tâm niệm tron lành,
Vui lòng thọ dụng châu anh chuổi tràng.

Phật lại bảo: này Quan Tự Tại,
Người nên thương Vô Tận Ý cùng,
Và hàng tứ chúng Thiên cung,
Long Thần Bát bộ với cùng Dạ Xoa.

Bà Càng Thát, Hầu La khắp giới,
La Hầu La cùng với Tu La,
A Tu La, Khẩn Na La,
Bao gồm tất cả Nhơn và Phi Nhơn.

Nên thọ lãnh bảo trân Anh Lạc,
Chúng được nương đại giác oai thần,
Quán Âm trân trọng tỏ phân,
Thương trong tứ chúng Long Thần vân.vân…

Nhận bảo vật chia phần cúng kiến,
Một thành tâm dân hiến Thích Ca,
Hai đưa vào tháp Phật Đà,
Của Ngài Đa Bửu đồng là Như Lai.

Vô Tận Ý khứ lai tự tại,
Sức thần thông vô ngại Quán Âm,
Ta bà dạo khắp nguyện thâm,
Cứu bao nhân loại khỏi lâm tai nàn.

TRÙNG TUYÊN
Vô Tận Ý! Trùng tuyên bạch Phật:
“Đức Thế Tôn tướng thật nghiêm trang,
Con nay thành kính hỏi qua,
Thế nào Phật tử tên là Quán Âm?”

Đấng tướng tôt đáp Vô Tận Ý:
Ông nên nghe danh quý Quán Âm,
Ứng thân khắp cõi kiếm tầm,
Thệ sâu như biển, ơn thâm vô lường.

Nhiều kiếp trước nan lường, nan đoán,
Quán Âm hầu nghìn đấng Như Lai,
Phát tâm thanh tịnh lớn hoài,
Vô cùng trí tuệ hiển bày chơn không

Muốn linh động vì ông ta giảng,
Nghe danh cùng thấy bản chơn thân,
Luôn luôn tưởng niệm ân cần,
Quán âm năng diệt các phần khổ đau.

Hoặc có kẻ ác nào muốn hại,
Xô ta nhào xuống đại hỏa khanh,
Quán Âm tưởng niệm chơn thành,
Lửa hầm sẽ đặng biến thành nước ao.

Hoặc bị gió bạt vào bể cả,
Mắc nạn tai: Rồng, cá, quỷ hành,
Quán Âm tưởng niệm tâm thành,
Gió êm, sóng lặng, an lành một khi.

Hoặc kẻ ở Tu Di chót núi,
Bị người xô, ngã chúi kinh tâm,
Do nhờ sức niệm Quán Âm,
Thân như mặt nhựt trên tầm hư không.

Hoặc bị kẻ ác lòng rượt đuổi,
Té lăn nhào xuống núi Kim Cang,
Thành tâm tưởng niệm Thánh Quan,
Thân không bị hại vẹn toàn mảy lông.

Hoặc oán tặc vây không lối thoát,
Cầm đao gươm cố sát thân ta,
Quán Âm tưởng niệm thiết tha,
Ác kia dịu bớt phát ra lòng lành.

Luật vua phạm, mạng ta sắp tuyệt,
Lúc đến giờ hành quyết gia hình,
Quán Âm kính niệm liên thinh,
Đao thương gãy nát, tội hình được tha.

Hoặc bị nạn khảo tra xiềng xích.
Trói tay chân chằng chịt khổ đau,
Quán Âm tưởng niệm dồi dào,
Gông cùm đứt rã, đặng mau thoát nàn.

Hoặc trù rủa, mưu toan đầu độc,
Cố hại mình tức tốc chết ngay,
Quán Âm tưởng niệm đến Ngài,
Quả kia trở lại, hại người gieo nhân.

Hoặc bị nạn quỷ thần la sát,
Rồng dữ cùng độc ác yêu ma,
Quán Âm tưởng niệm thiết tha,
Chúng không dám hại, mạng ta vẹn toàn.

Hoặc thú dữ lan tràn ám hại,
Múa vuốt nanh sợ hãi kinh tâm,
Do nhờ sức niệm Quán Âm,
Chúng tan vỡ chạy, bặt tâm thoát nàn.

Nạn rắn độc, hổ lang, bò cạp,
Tung khí ra, khói táp, lửa thiêu,
Quán Âm tưởng niệm thật nhiều,
Nghe danh chơn chánh đều chạy tan.

Sấm sét đánh nước trần bão lụt,
Tuyết mù sa mưa ngút khắp trời,
Quán Âm tưởng niệm dứt lời,
Giông mưa tan lặng cùng nơi an lành.

Chúng sanh chịu hoành hành khổ ách,
Nào nạn tai thử thách gian nan,
Quán Âm túc trí diệu quang,
Năng trừ khổ ách thế gian an lòng.

Ngài khắp đủ thần thông vô ngại,
Rộng phương tu tự tại hiện bề,
Khắp cùng trong cõi trần mê,
Nơi nào cũng hiện chẳng hề bỏ ai.

Các loại hiểm nguy hay dường dữ,
Địa ngục tam đồ xử hại thân,
Sanh, gìa, bệnh, chết trong trần,
Ngài liền cứu vãng, lần lần thoát nhanh.

Như Chơn Quán và Thanh Tịnh Quán,
Trí tuệ quang rộng quảng bao la,
Từ bi quán khắp hà sa,
Nguyện thường nhớ kính, tâm ta không rời.

Thể sáng suốt, càng khơi ánh sáng,
Tuệ nhựt minh phá vạn mê si,
Phục hàng gió lửa loạn ly,
Sáng soi khắp cả lối đi trong trần.

Lòng bi thương vang ngân như sấm,
Ý diệu hiền vạn dặm tợ mây,
Mưa lành pháp nhủ tràn đầy,
Dẹp tan lửa hận, phiền rầy sạch trơn.

Đến quan lại đấu đơn thưa kiện,
Nơi trận đồ chinh chiến hãi kinh,
Quán Âm chớ niệm tận tình,
Bao người thoát hận, thù mình hồi tâm,

Diệu Âm ấy: Quán Âm Tự Tại,
Phạm Âm cùng với Hải Triều Âm,
Tiếng vang hơn tiếng trần âm,
Bởi luôn đồng niệm luôn tâm chẳng rời.

Niệm niệm chớ nghi ngờ nghĩ ngợi,
Quán Âm là Tịnh Thánh Hiền Nhân,
Có nhiều nạn chết trong trần,
Ngài dùng phương tiện ân cần giúp cho.

Nhóm tất cả nguyên do công đức,
Mắt lành xem lảnh vực thế gian,
Biển sâu phước lớn khó bàn,
Cho nên phải kính cúng dàng Quán Âm.

Hiện Bồ Tát đạo danh Trì Địa,
Từ pháp tòa lễ nghĩa chấp tay,
Thành tâm bạch Phật Như Lai:
Quán Âm xuất thế hiển bày lợi an.

Bằng người được nghe Quán Âm phẩm,
Kinh Phổ Môn nhuần thấm ý mầu,
Tự Tại đạo nghiệp bền lâu,
Nên biết người ấy đức sâu trường tồn.

Phật thuyết giảng Phổ Môn đại phẩm,
Tám bốn ngàn chúng, thấm nhuần kinh,
Nghe xong hiệp ý kỉnh tin,
Chứng vô thượng giác, liễu minh Niết Bàn.

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Quán Thế Âm
Bồ Tát, Phổ Môn Phẩm Chơn ngôn viết:
Án đa rị đa rị, đốt đa rị, đốt đốt đa rị, ta bà ha. (3 lần)

LỤC TỰ ĐẠI MINH CHƠN NGÔN

ÁN MA NI BÁT NI HỒNG

(đọc  108 lần)

 

PHỔ MÔN TÁN
Phổ môn diệu lý chơn thị hiện,
Khắp cùng nơi phương tiện cứu tinh,
Từ bi thuyết pháp độ sinh,
Dạy khuyên khắp cõi mê tình tiêu khiên.
Sự cảm ứng tùy duyên hóa độ,
Sự hiện hình tùy chỗ dạy khuyên,
Tịnh thanh bốn biển bình yên,
Tám phương tai nạn không quyền nhập xâm.
Nam Mô Thánh Quan Tự Tại Bồ Tát, Ma Ha Tát. (3 lần)

MƯỜI HAI CÂU NGUYỆN

NGUYỆN THỨ NHẤT:
Thành tâm kính lạy, Viên Thông đại,
Đức Quán Âm Tự Tại rộng lòng,
Từ bi độ chúng mênh mông,
Phát hoằng thệ nguyên đại đồng cứu an.

NGUYỆN THỨ HAI:
Thành tâm kính lạy, Quan Tự Tại,
Một lòng Ngài chẳng ngại gần xa,
Thường cư Nam Hải Phổ Đà
Nguyện độ nhân loại thoát qua an toàn.

NGUYỆN THỨ BA:
Thành tâm kính lạy, Quan Tự Tại,
Quán Âm thường hiện diện hiển linh,
Ta bà thế giới u minh,
Tầm thinh nguyện độ thế tình đặng an.

NGUYỆN THỨ TƯ:
Thành tâm kính lạy, Quan Tự Tại,
Quán Âm oai đức loại trừ tà,
Phục hàng yêu quái quỷ ma,
Cứu nguy nguyện lớn khổ đà chẳng than.

NGUYỆN THỨ NĂM:
Thành tâm kính lạy, Quan Tự Tại,
Quán Âm cầm thủy soái tịnh bình,
Nhành dương cam lộ rất linh,
Nguyện cho phiền não nhân sinh an nhàn.

NGUYỆN THỨ SÁU:
Thành tâm kính lạy, Quan Tự Tại,
Quán Âm thương xót đại dung hòa,
Thường hành bình đẳng lợi tha,
Thệ nguyện độ khắp hằng sa tai nàn.

NGUYỆN THỨ BẢY:
Thành tâm kính lạy, Quan Tự Tại,
Quán Âm kiểm soát đêm ngày.
Gian lao chẳng quản, chẳng này,
Thệ nguyền diệt tận các loài nghiệp oan.

NGUYỆN THỨ TÁM:
Thành tâm kính lạy, Quan Tự Tại,
Tưởng Thế Âm ở đại Nam Sơn,
Thấy đời xiềng tỏa đau hờn
Ngài nguyền độ thoát nạn nhơn khỏi nàn.

NGUYỆN THỨ CHÍN:
Thành tâm kính lạy, Quan Tự Tại,
Quán Âm du hóa đại bể khơi,
Thuyền từ dạo khắp cùng nơi,
Thề nguyền vớt kẻ chơi vơi khỏi nàn.

NGUYỆN THỨ MƯỜI:
Thành tâm kính lạy, Quan Tự Tại,
Quán Âm cầm bửu cái tràng phan,
Trước sau cứu độ an toàn,
Thề nguyền dẫn chúng tây phang mau về.

NGUYỆN THỨ MƯỜI MỘT:
Thành tâm kính lạy, Vô Lượng Thọ,
Quán Âm Ngài chỉ ngõ chúng sanh,
Di Đà thọ ký an lành,
Thề nguyền độ chúng vô sanh chứng thoàn.

NGUYỆN THỨ MƯỜI HAI
Thành tâm kính lạy, Quan Tự Tại,
Sắc đoan nghiêm tướng hảo chơn tu,
Phò nguy cứu khổ phàm phu,
Mười hai nguyện lớn quả tu vuông tròn.

 

TÁN THÁN CÔNG ĐỨC
Quán Âm hóa hiện thân Đại Sĩ
Hiệu Viên Thông khắp lý Hiền Nhân,
Mười hai nguyện lớn vô ngần,
Vân du độ khắp trong trần thoát oan.
Ngoài bể rộng người đang trôi dạt,
Gió giông đưa thân xác long đong,
Quán Âm cứu vớt đại đồng
Hóa thân khắp cõi hóa đông độ đời.
Nam Mô Thánh Quan Tự Tại Bồ Tát, Ma Ha Tát. (3 lần)
(Do Pháp Sư Thích Từ Bạch dịch giải)

 

BỔ KHUYẾT TÂM KINH THỊ ĐẠI THẦN CHÚ
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
Tâm trí huệ thinh thinh rộng lớn
Sáng trong ngần chẳng bợn mảy trần
Làu làu một tánh thiên chân
Bao trùm muôn loại chẳng phân Thánh phàm.
Vận tâm ấy lặng trong sáng suốt
Cõi bờ kia một bước đến nơi
Trải lòng tròn đủ xưa nay
Công thành quả chứng tỏ bày đích đang.
Hàng Bồ Tát danh Quan Tự Tại
Khi tham thiền vô ngại đến trong
Thẩm vào trí huệ mở thông
Soi thấy năm uẩn đều không có gì.
Độ tất cả không chi khổ ách
Trong thức tâm hiện cảnh sắc ra
Sắc Không chung ở một nhà
Không chẳng khác Sắc, Sắc nào khác Không.
Ấy Sắc tướng cũng đồng Không tướng
Không tướng y như tượng Sắc kia
Thọ, Tưởng, Hành, Thức phân chia
Cũng lại như vậy, tổng về chân không.
Tòa sắc tướng nhơn ông tạm đó
Các pháp kia tướng nọ luống trơn
Chẳng sanh chẳng dứt thường chơn
Chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng sờn, chẳng thêm.
Cớ ấy nên cõi trên không giới
Thể làu làu vô ngại thường chơn
Vốn không ngũ uẩn ấm thân
Sáu căn chẳng có sáu trần cũng không.
Thấy rỗng không mà không nhãn giới
Biết hoàn toàn thức giới cũng không
Tánh không sáng suốt đại đồng
Vô minh chẳng có mựa hòng hết chi.
Vẫn không có thân gì già chết
Huống chi là hết chết già sao
Tứ đế cũng chẳng có nào
Không chi là trí có nào đắc chi.
Do vô sở đắc ly tất cả
Nhơn pháp kia đều xả nhị không
Vận lòng trí huệ linh thông
Bờ kia mau đến tâm không ngại gì.
Không quái ngại có chi khủng bố
Tức xa lìa mộng tưởng đảo điên
Tâm không rốt ráo chư duyên
Niết bàn quả chứng chơn nguyên hoàn toàn.
Tam thế Phật, y đàng Bát Nhã
Đáo Bồ Đề chứng quả chánh nhơn
Cho hay Bát nhã là hơn
Pháp môn tối thắng cõi chơn mau về.
Thiệt thần chú linh tri đại lực
Thiệt thần chú đúng bực quang minh
Ấy chú tối thượng oai linh
Ấy chú vô đẳng thinh thinh oai thần.
Trừ tất cả nguyên nhân các khổ
Thức tỉnh lòng giác ngộ do sư
Thiên nhiên chơn thiệt bất hư
Án lam Thần chú Chơn Như thuyết rằng :
YẾT ĐẾ, YẾT ĐẾ, BA LA YẾT ĐẾ, BA LA TĂNG YẾT ĐẾ, BỒ ĐỀ TÁT BÀ HA.(3 lần)

VÃNG SANH THẦN CHÚ
Nam-mô a di đa bà dạ
Ða tha dà đa dạ
Ða địa dạ tha.
A di rị đô bà tỳ
A di rị đa tất đam bà tỳ
A di rị đa tì ca lan đế
A di rị đa, tì ca lan đa
Dà di nị dà dà na
Chỉ đa ca lệ ta bà ha.(3 lần)

XƯNG TÁN CÔNG ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ
Tướng Phật Di Đà sánh chẳng qua,
Sắc vàng sáng ánh tốt hơn hoa
Bạch hào chiếu dịu năm non cả
Thanh nhàn trong ngời bốn biển xa
Trong sáng hóa ra vô số Phật
Hiện hàng Bồ Tát cũng Hằng sa
Lợi sanh bốn tám lời từ nguyện
Chín phẩm liên đài độ chúng ta

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.(108 lần)
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.(3 lần)
Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát.(3 lần)
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.(3 lần)
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.(3 lần)

SÁM THẬP PHƯƠNG
(Nghĩa)
Ba đời cõi Phật mười phương,
Di Đà đệ nhất không lường hóa thân.
Bông sen chín phẩm độ trần,
Vô cùng Phật lực vô cùng đại bi.
Ta nay sám hối quy y,
Dứt trừ ba nghiệp sân, si hết liền.
Làm lành làm phước cầu nguyền,
Chí tâm hồi hướng tham thiền chánh chơn.
Tu hiền báo tứ trọng ơn,
Một lòng nguyện niệm Phật nhơn đương đời.
Tưởng hoài cảm ứng tùy thời,
Ngày giờ biết trước tắt hơi chỉnh tề.
Mục tiền cõi Phật dựa kề,
Thấy nghe tinh tấn sanh về Tây Phang.
Phân minh thấy Phật rõ ràng,
Liễu đường sanh, tử thanh nhàn bình yên.
Như Lai độ khắp chơn truyền,
Vô biên phiền não đoạn liền tịnh thanh.
Pháp môn vô lượng tu hành,
Thề nguyền độ hết chúng sanh ta ba.
Đều nên Phật đạo hà sa,
Hư không tan hết nguyện ta vô cùng.
Có tình cũng chẵng thung dung,
Đồng gieo giống trí tâm trung tịnh bình.
Một là: lễ Phật kỉnh tinh,
Lắng nghe thấy Phật tính linh tỏ tường.
Hai là: lễ Phật mười phương,
Ngợi khen tán thán pháp vương Di Đà.
Ba là: phụng hiến thân ta,
Dâng hương lạy Phật bông hoa cúng dường.
Bốn là: nghiệp báo vấn vương,
Ăn năn sám hối dứt dường yêu tinh.
Năm là: thỉnh chuyển Pháp Luân,
Thành tâm lễ bái vui mừng cầu xin.
Bảy là: thỉnh Phật hết mình,
Trụ nơi trần thế giảng kinh độ đời,
Tám là: Phật Tử hiện thời,
Thường tùy Phật học khắp nơi tu hành.
Chín là: hòa thuận chúng sanh,
Tùy duyên hóa độ nên danh Phật đường.
Mười là: Phật Tử hồi hương,
Khắp nơi thành Phật tây phương mau về.

GIÁC LINH
CỐ HÒA THƯỢNG
THÍCH GIÁC THÀNH

NGUYỆN TIÊU NGUYỆN SANH
Nguyện cho bá chướng tiêu tan,
Dứt trừ phiền não mở đàng quang minh.
Nguyện các tội chướng lìa mình,
Tu hành tế vật lợi sanh đời đời.
Nguyện về tịnh độ thảnh thơi,
Các vị Bồ Tát bạn lành với ta.
Nguyện đem công đức ấy ra,
Cầu cho cả thẩy ta và chúng sanh.
Nhất thùa vô thượng viên thành,
Đều nên Phật đạo về thành Lạc Bang. O

 PHỤC NGUYỆN
Quan Âm thị hiện, thuyết pháp độ sanh.
Lâm nạn xưng danh, tầm thanh cứu khổ.
Hiện tiền để tử…………… cập nhất thiết hàm linh. Thừa tư công đức. Hồi hướng tây phương trang nghiêm tinh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, thừ thuyền phổ độ, phước đức vô biên, đồng hóa hữu duyên, đồng thành Phật đạo.
Đồng niệm: NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

 TAM TỰ QUY Y
Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh thể giải Đại đạo, phát vô lượng tâm.(1 lạy)
Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập Kinh tạng, trí huệ như hải.(1 lạy)
Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý Đại chúng, nhứt thiết vô ngại.(1 lạy)

NGUYỆN ĐEM CÔNG ĐỨC NÀY HƯỚNG VỀ KHẮP TẤT CẢ ĐỆ TỬ VÀ CHÚNG SANH ĐỀU TRỌN THÀNH PHẬT ĐẠO

Tác Giả: HT. THÍCH TỪ BẠCH 

Tin Tức Liên Quan